ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ (مسي)

ميخ ﭘﺮچ ﻣﺴﻰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى ﭘﺮچ ﺳﺎز ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ 3419و DIN 7337 ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎى اﺳﻤﻰ 3 و 4 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺟﻨﺲ ﭘﺮچ آن از ﻣﺲ و ﻣﯿﺦ آن ﻓﻮﻻدى ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

موارد ﻣﺼﺮف
ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى ﻣﺴﻰ در دﮐﻮرﺳﺎزى، ﺗﺎﺑﻠﻮﺳﺎزى، اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻰ، ورق ﻫﺎى ﻣﺴﻰ در ﻧﻤﺎﺳﺎزى و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد.

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *