ﭘﺮچ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺪﺳﯽ ﺗﺨﺖ(DIN-6791)

پرچ ﻧﯿﻤـﻪ ﭘﺮ ﺳــﺮﻋﺪﺳﯽ ﺗﺨـﺖ ﭘـﺮچ ﺳــﺎز ﺑﺮ اﺳــﺎس (DIN-6791) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺮچ ﻫـﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎي اﺳﻤـﯽ 4 ،3 ، 2/5، 8 ، 6 ، 5و 10ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷــﺪه در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ اﺳــﺖ. ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ﭘﺮچ ﮐﺎري (ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮاردي ﮐﻪ روش ﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد) آﻧﻬﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *