ﭘﺮچ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﺳــﺮﺗﺨﺖ( 7855-BS)

پرچ ﺳــﺎز ﭘﺮچ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﺳــﺮﺗﺨﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ (BS-7855) را از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺲ ، ﺑﺮﻧﺞ در ﻗﻄﺮﻫﺎي اﺳﻤﻰ 10,8,6,5,4ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *