ﭘﺮچ ﺗﻮﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﻋﺪﺳﻰ(DIN-662)

چ ﺗﻮﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت (DIN-662) از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻮﻻد، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﻣﺲ و… در ﻗﻄﺮﻫﺎى 5،4،3،2/5و 6ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *