ﭘﺮچ ﺗﻮﭘﺮ ﺳﺮﺗﺨﺖ (DIN-7338 A)

پرچ ﺗﻮﭘﺮ ﺳــﺮﺗﺨﺖ ﭘﺮچ ﺳــﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ (DIN7338A) از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻮﻻد، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﻣﺲ و… در ﻗﻄﺮﻫﺎي اﺳﻤﻰ 5،4،3 و 6 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

 

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *