ﭘﯿﭻ ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ

ﭘﯿﭻ ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺮچ ﺷﺪن را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﭻ، ﺑﯿﺮون ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﻄﻌﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ورق ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد.

ﻣﺰاﯾﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﯿﭻ ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ:

  • قاﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻔﺤﺎت و دﯾﻮاره ﻫﺎی ﻧﺎزک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
  • ﻗﺎﺑل اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻮن: ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ، ﻣﺒﻠﻤﺎن اداری، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﺳﺎزی و...  مي باشد

ﯾﺎدآوری:
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮی و ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮچ ﺳﺎز (M4, M5, M6, M8) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻮل ﭘﯿﭻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﯿﭻ ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎرش و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *