اصول پرچ کاری مهره پرچ پایا

ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﺮه ﭘﺮﭼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺮچ ﺳﺎز ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺗﻮرک ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را دارد.

از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﺻﻮﻟﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮچ ﮐﺎری ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ در اﺗﺼﺎﻻت اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد، ﻻزم داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻮل ﭘﺮچ  ﮐﺎری ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﻃﻼع  ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

اصول پرچ کاری

به دﻻﺋﻞ زﯾﺮ از ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل  ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار دو ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

۱- اﮔﺮ ورق ﻧﺎزک ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﻗﻼوﯾﺰ ﮐﺮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭻ ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ زودی ﺳﻮراخ را ﮔﺸﺎد ﮐﺮده و از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد.

۲- اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ، ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻬﺮه را در ﭘﺸﺖ ﮐﺎر ﻧﮕﻪ داﺷﺖ، ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ راه ﺣﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﭘﺮچ ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.

1- ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ

از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺮچ ﮐﺎری اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﻗﻄﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ (M4, M5, M6,M8) از روی ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

۲- پس از انتخاب قطر سوراخ، بر روی قطعه موردنظر عملیات سوراخکاری انجام شود.

3- براي اطمينان از درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻮراخ  ﮐﺎری اﺑﺘﺪا ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

3- ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را درون ﺳﻮراخ ﺟﺎ زده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﺰار ﭘﺮچ ﮐﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﺮچ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

5- ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮچ ﮐﺎری ﻗﺴﻤﺖ ﺷﯿﺎردار ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪﻧﻪ و ﺳﺮ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺑﺰار ﭘﺮچ ﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ، ﺗﯿﺮاژ و دﻗﺖ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در دو ﻧﻮع زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱- اﺑﺰار دﺳﺘﯽ

در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮف ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﯿﺮاژ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮچ ﮐﻦ دﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﻫﺎ، ﺳﺒﮑﯽ و ﺣﻤﻞ آﺳﺎن، اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﻣﺤﺪود و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮرس دﺳﺘﮕﺎه دارای ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﺮاژ ﻣﺤﺼﻮل و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

۲- اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﯿﺪروﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮاژ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﯾﺎ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮچ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮ و دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ، از اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﯿﺪروﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ارﺗﻌﺎش و وزن آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﯿﺮاژ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ دﺳﺘﮕﺎه و ﮐﺎﻫﺶ ﻟﺮزش دﺳﺖ اﭘﺮاﺗﻮر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴﺘﮕﯽ اﭘﺮاﺗﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﮐﺎر اﭘﺮاﺗﻮر، ﺑﻮﺳﺘﺮ (Booster) دﺳﺘﮕﺎه از ﺧﻮد اﺑﺰار ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﯾﺎدآوری:
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮچ ﮐﺎری دﺳﺘﯽ و ﻫﯿﺪروﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﺎده ﻣﺜﻞ ﭘﯿﭻ و آﭼﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮچ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داد.

ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده از دو اﺑﺰار دﺳﺘﯽ و ﻫﯿﺪروﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

پس از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﺮچ ﮐﺎری آن ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﭘﺮچ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱ـ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺮ روی اﺑﺰار، از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن رزوه ﻫﺎی ﭘﯿﭻ ﭘﺮچ ﮐﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
۲ـ ﻧﻮع رزوه ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس واﺣﺪ اﻧﺪاه ﮔﯿﺮی (ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﯾﺎ اﯾﻨﭻ) درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
۳ـ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی راﯾﺞ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﭘﺮچ ﮐﺎری ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ و ﯾﺎ ﮔﯿﺮﮐﺮدن ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﺑﺮ روی ﭘﯿﭻ رزوه دار اﺑﺰار ﺷﻮد.

۴ـ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر از ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ آن در اﺑﺰار اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ را ﻃﻮری در اﺑﺰار ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪای آن ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﭻ رزوه دار ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد و رزوه ﻫﺎی ﭘﯿﭻ اﺑﺰار ﺣﺪود ۲ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ از اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﺑﯿﺮون ﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

5-ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪاﮐﺮدن از ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺮ روی اﺑﺰار ﭘﺮچ ﮐﺎری ﮐﻮرس دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا از ﮐﻮرس ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ (ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻮرس ﯾﻌﻨﯽ ۲ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ) ﭘﺮچ ﮐﺎری را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮرس ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﻮرس ﮐﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺒﺐ ﺧﻮب ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪن ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮرس اﺑﺰار ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻮرس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻮرس ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺧﺎرج ﺷﺪن رزوه از درون ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ در درون اﺑﺰار ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﮐﻦ ﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻼﺣﻈﺎت

1- در اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﯿﺪروﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﺸﺎر ﻫﻮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ را در ﺣﺪود ۶ ﺗﺎ ۷ ﺑﺎر ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
۳- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد زﯾﺮا ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮچ ﮐﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ از ﺳﻮراخ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮچ ﮐﺎری ﻏﻠﻂ و آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد

ﻋﻠﺖ اﯾﺮاد ﺷﺮح اﯾﺮاد اﯾﺮاد
 • تنظيم ﮐﻮرس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﮐﻦ
 • ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﯽ رزوه ﭘﯿﭻ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﮐﻦ
 • ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر
 • ﮐﻮرس ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﮐﻦ
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺮون زدﮔﯽ رزوه
 • ﺧﻢ ﺷﺪﮔﯽ ﭘﯿﭻ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﮐﻦ
 • ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﺳﻮراخ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر
 • اﻧﺘﺨﺎب اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺮ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ
ﮐﺞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن
 • ﺳﻮراخ ﮐﺎری ﻏﯿﺮداﯾﺮه ای
 • ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر
ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ در ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر
 • ﺿﺨﺎﻣﺖ زﯾﺎد ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر
 • ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻢ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر
 • ﮐﺞ ﺑﻮدن ﺳﻮراخ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر
ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ
 • اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ
ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮ ﭘﺮچ

دیدگاه کاربران

 1. امیر حسنی گفت : 7 آوریل 2020 - 9:17 ق.ظ

  سلام. ممنون برای مقاله خوبتون.
  من قصد خرید پرچ از فروشگاه جهان پیچ صنعت رو دارم، می‌خواستم بدونم برای اتصال فلز بهتره از میخ چرچ چکشی استفاده کنم یا از نوع میخی؟

 2. admin گفت : 29 ژوئن 2020 - 11:56 ق.ظ

  سلام
  نوع اتصال فلزتون و ضخامت قطعه کارتون اهمیت داره و منظورتون از نوع میخی چیه .برای راهنمایی بیشتر از طریق شماره واتس اپ با همکاران ما در ارتباط باشین
  09122157569 شماره واتساپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *