مهره پرچ پايا


مهره پرچ پایا عبارت است از مهره ای که خاصیت پرچ شدن دارد و جهت اتصال پیچ در قطعاتی نازک (مانند ورق که به علت ضخامت کم، رزوه کافی برای نگه داشتن پیچ وجود ندارد) استفاده می شود و با نصب آن در قطعه کار نازک خاصیت رزوه با طول بیشتر را میسر می سازد.

ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ

  • مهره ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ را ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ورق ﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﻗﻼوﯾﺰ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر دﺷﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
  • ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎن ﭘﺮچ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  • ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮﻧﺘﺎژ (حتي ﭘﺲ از رﻧﮓ) ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻤﯿﺰی ﮐﺎر، ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﻬﺮه از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻮش (ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺟﻮﺷﯽ) ﺷﻮد.
  • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻮن: ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ، ﻣﺒﻠﻤﺎن اداری، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﺳﺎزی و... ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

مهره پرچ پایا سرتخت (شیاردار -ته باز -فولادى)

مهره پرچ پایا سرکوچک (شیاردار-ته باز -فولادى)